Seçim yapmadığınız alanlarda hepsi aranacaktır.
Aranacak Etkinlik
ASİSTAN EĞİTİM TOPLANTILARI
BÖLGESEL TOPLANTI


GELECEĞİN ÜROLOGLARI YETİŞİYOR


HOCALARIMA SORUYORUM

KURSLAR

ONLINE TOPLANTILAR

ONLİNE ASİSTAN EĞİTİM TOPLANTISI
ULUSAL KONGRELERArama
Materyal TürüYıllar
Arama

GİZLİLİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

                UROPEDIA Ürolojik Cerrah Derneği'nin kurulduğundan bugüne tüm toplantılardaki sunumların “webcastlerini”, kongrelerde sunulan poster ve sözlü sunumlar, en son meta analizlerin yayınlandığı makalelerin özetlendiği 5 dakikalık videoları, “Hands on Training  (HOT) videolarını ve cerrahi videoları içermektedir.UROPEDIA Türk Patent Enstitüsünden logosu dâhil her şeyiyle patenti alınmış Ürolojik Cerrahi Derneği’nin ilk projesidir. Ürolojik Cerrahi Derneği olarak, kullanıma sunulan UROPEDIA projesinin siz kullanıcılarımız tarafından kullanılması esnasında, “çerezler” aracılığıyla, kişisel verilerinizin toplanması gibi bir durum söz konusu olduğundan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tarafınızı bilgilendirmek gerekmektedir.  

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında aydınlatmanın amacı, Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından yönetilmekte olan ve www.uropedia.com.tr internet adresi üzerinden ulaşılan proje kapsamındaki kullanım sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile Projenin kullanımı ile ilgili olarak toplanan veya kullanıcıların kendi girmiş oldukları kişisel verilerin toplanma şekli, işlenme amacı, hukuki nedenleri ve kullanıcıların hakları konularında kullanıcılar olarak tarafınızı bilgilendirmektir. 

1. AYDINLATMAYA İLİŞKİN TANIMLAR: 

Aydınlatma metninde geçen;

a-) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
b-) İlgili kişi:
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
c-) Kişisel Verilerin İşlenmesi:
 Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
ç-) KVKK:
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
d-) Veri Sorumlusu:
 Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ: 

www.uropedia.com.tr internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak, “kullanıcı adınız, parolanız, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, unvan bilgileriniz, TC Kimlik numaranız, doğum tarihiniz, adres ve şehir bilgileriniz, telefon numaranız, gerekli olması halinde siteye giriş çıkış bilgileri ile IP adresiniz” beyanınız üzerine veya bilginiz dahilinde toplanabilecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak,

a-) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b-)
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c-)
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç-)
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d-)
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine riayet edilecektir.

 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI: 

Kişisel verileriniz, “istatistik ve pazarlama stratejisi” amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. Maddeleri doğrultusunda, 

a-) Kanunlarda açıkça öngörülme,
b-)
Ürolojik Cerrahi Derneği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
c-)
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
ç-)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
d-)
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
e-)
Gerekli olması halinde siz kullanıcılarımızın açık rızası alınarak işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 Kişisel verileriniz, “web sitesinin kimler tarafından kullanıldığının istatistiksel olarak verileri pazarlama amacıyla endüstri ile (örneğin; ilaç firmalarıyla) KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesindepaylaşılabilmekte, bu anlamda kişisel verileriniz aktarılabilmekte ise de, “kimlik, telefon numarası,adres gibi bilgiler” söz edilen durumun dışında kalmakla, hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmamakta, üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA DAİR HAKLARINIZ:

 Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesine göre; 

a-) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b-)
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c-)
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç-)
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d-)
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e-)
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f-)
Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g-)
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ-)
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

6. ÇEREZLERİN NİTELİĞİ VE AMACI: 

Çerezler, internet sitelerini ziyaret ettiğiniz tarayıcınız (browser) aracılığıyla kullanmış olduğunuz bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan bilgileri ifade etmektedir. Çerezler, gerek ziyaret ettiğiniz internet sitesinde size daha iyi bir deneyim sunmak, gerekse de sonraki ziyaretlerinizde kişiselleştirilmiş bilgiler ile deneyiminizi iyileştirmek için kullanılmaktadır. 
Derneğimiz aracılığıyla ulaştığınız UROPEDIA Projesi’nin internet sitesi olan
http://www.uropedia.com.tr sitesine giriş yapmanız ile birlikte tarafınızın da onayıyla çerezler işlerlik kazanacak, siz UROPEDIA sisteminden çıkış yapma talebinizi tarafımıza ulaştırıncaya kadar çerezler, sisteminizde depolanacaktır. Çerezler, bilimsel toplantı çekimler, makaleler, kursları webcastler ve bildiriler gibi verileri izlemektedir.
Kullanıcımız olarak, üyelikten çıkmak istemeniz durumunda yazılı olarak Derneğe başvuru yapmanızhalinde üyelikten çıkış hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda çerezleri ret hakkınız olduğu gibi, halihazırda kabul etmiş olduğunuz çerezlerin de iptali söz konusu olacaktır.
cript>